Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepalingen van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisdiensten die Fair2 aanbiedt. Hieronder vallen de reizen, de vrijwilligersprojecten, de reis- en vrijwilligersactiviteiten voor bedrijven en alle andere reisdiensten die Fair2 aanbiedt. Reizigers, vrijwilligers en bedrijven worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
Tussen Fair2 en de klant komt een overeenkomst tot stand door aanvaarding van de klant van het aanbod van Fair2 en de aanvaarding van het boekingsformulier van de klant door Fair2. De klant ontvangt hierover een elektronische bevestiging. Deze overeenkomst geldt tot en met de uitvoering van de reis.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. Fair2 zal bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de klant de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
2. Fair2 heeft het recht om bepaalde werkzaamheden aan derden uit te besteden wanneer de uitvoering van eenzelfde kwaliteit is.
3. De klant dient alle benodigde gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor Fair2 om haar diensten op de juiste wijze uit te voeren. Daartoe behoren informatie over hemzelf en de door hem aangemelde overige klanten met betrekking tot lichamelijke en/of geestelijke situaties, over andere relevante - waaronder medische - aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers.
4. Fair2 heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en/of kosten van eventuele extra betrokken dienstverleners. De kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening
worden gebracht indien de klant en Fair2 dit overeenkomen.
5. Indien de klant in zijn informatieplicht tekort schiet en/of onjuiste gegevens verstrekt aan Fair2, komen de even-
tueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor diens eigen rekening. Bovendien is Fair2 bevoegd
om de overeenkomst met de klant per direct te ontbinden als de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt.
6. De klant is bekend en gaat akkoord met het feit dat reizen en verblijven in de bestemmingslanden van Fair2, vaak zogenoemde ontwikkelingseconomieën, een zeker risico met zich mee kan brengen; en dat de kwaliteitsstandaarden
van voorzieningen vaak lager liggen dan gebruikelijk is in Nederland.

Artikel 4: Reserveringsopdracht
1. De klant kan tot 30 dagen voor de gewenste vertrekdatum een optie boeken bij Fair2. Deze optie blijft 24 uur geldig en wordt automatisch omgezet in een definitieve boeking indien de klant niet tijdig annuleert.
2. De prijs van de optionele boeking blijft hetzelfde zolang deze is gereserveerd en wordt automatisch omgezet naar de definitieve boekingsprijs.
3. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de optionele boeking kunnen alleen op werkdagen en op verzoek van de klant plaatsvinden. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door Fair2 in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook de kosten zijn die vertegenwoordigers van Fair2 moeten maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Artikel 5: Betaling
1. De betaling geschiedt in verband met de garantieregeling bij STO-reisgarantie niet naar de rekening van Fair2, maar naar een derdegeldenrekening van Certo Escrow. Op deze wijze heeft Fair2 geen toegang tot het door u betaalde bedrag totdat u van uw reis terug bent.
Hier leest u meer over STO reisgarantie.
Hier leest u meer over Certo Escrow.
2. De gepubliceerde bedragen omtrent de diensten van Fair2 gelden per persoon, tenzij anders wordt aangegeven.
3. De aanbetaling van de door Fair2 aangeboden dienst bedraagt 15% van de totale reissom plus de volledige premie van eventuele verzekeringen. De aanbetaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.
U ontvangt voor betaling een automatisch gegenereerde mail van Certo Escrow, waarin de betalingsprocedure volledig is uitgelegd.
4. Het resterende bedrag van de reissom vragen we u 6 weken voor vertrek te betalen. Het dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen wordt.
5. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient de volledige reissom direct overgemaakt te worden.
6. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geannuleerd. Fair2 heeft in dit geval het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en) conform artikel 5.1. Daarnaast is de klant vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
6. Fair2 berekent na het verzenden van de factuur geen koersverschillen door met betrekking tot de plaatselijke valuta’s in de landen waar Fair2 actief is.

Artikel 6: Garantie
Fair2 is lid van de Vereniging voor Kleine Reisorganisaties (VvKR) en heeft afspraken voor garantiestelling bij STO-reisgarantie. U maakt de aanbetalingen voor de reis over naar Stichting Certo Escrow, een bij de AFM aangesloten organisatie. Mocht Fair2 failliet gaan, terwijl u nog niet vertrokken bent of nog onderweg naar de bestemming, dan kunt u de volledige betaling of een gedeelte daarvan (indien u reeds vertrokken bent) terug ontvangen.
De betaling van uw reissom geschiedt vanwege onze garantieregeling bij STO-reisgarantie niet via de rekening van Fair2, maar via de derdegeldenregeling van Certo Escrow.

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Fair2 de klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
• Bij annulering tot de 60e dag (exclusief) voor de vertrekdag: administratiekosten ter hoogte van €45;
• bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
• bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

• bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

• bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
• bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Deelannulering
• Indien een klant uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een 
gezamenlijke reis annuleert,
is hij annuleringskosten verschuldigd.
• Als het resterende gezelschap de reis wenst te maken, doet Fair2 aan de overblijvende klant(en) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode.
• Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle klanten geannuleerd en zijn alle klanten annuleringsgeld verschuldigd. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde
reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke klanten nooit te boven gaan. Een eventueel overschot
wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Artikel 8: Wijzigingen / verlengen door de klant
Kosten bij verlengen of wijzigen van de reis zijn overeenkomstig de op moment van de vraag van de klant geldende tarieven voor de duur van het verblijf en het leveren van de gevraagde diensten. Voor vliegtickets gelden de voorwaarden van de partij waar het vliegticket is geboekt. Bovendien kunnen eventuele extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Opzegging en wijzigingen door Fair2
1. Fair2 heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Fair2 aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Van gewichtige omstandigheden is in ieder geval sprake indien er voor het gebied waar de reis naartoe zal gaan een negatief reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven. De ernst van overige omstandigheden worden door Fair2 beoordeeld.
2. Indien de oorzaak van de opzegging aan Fair2 kan worden toegerekend, valt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Fair2. Indien de oorzaak van de opzegging aan de klant is toe te rekenen, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan Fair2 noch aan de klant is toe te rekenen, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.
3. Fair2 heeft het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen indien het aantal aanmeldingen voor een groepsreis kleiner is dan het vereiste minimumaantal. De klant wordt hier uiterlijk 21 dagen voor vertrek over ingelicht. In samenspraak met de klant wordt gezocht naar een alternatief aanbod.
4. Fair2 behoudt het recht om routes in de betreffende reizen te wijzigen als de gebruikelijke routes onbegaanbaar blijken te zijn.
5. Fair2 behoudt het recht prijzen aan te passen wanneer regelgeving verandert. Dit geldt echter niet als de factuur van de betreffende dienst al is verzonden naar de klant.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in het bezit te zijn van de juiste reizigersdocumenten (paspoort, visum, vaccinatiepaspoort). Fair2 kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze zaken niet of niet tijdig zijn geregeld en hierdoor toegang tot het betreffend land wordt ontzegd en/of extra financiële middelen zijn vereist.
2. Gezien het feit dat informatie omtrent eventuele benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen voor een bepaalde bestemming sterk onderhevig zijn aan wijzigingen, kunnen wij u hierin als Fair2 niet van adviezen voorzien. Wij verwijzen u dan ook graag door naar die organisaties die geautoriseerd zijn om hier informatie over te verstrekken. Fair2 kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze zaken niet of niet tijdig zijn geregeld en hierdoor toegang tot het betreffend land wordt ontzegd en/of extra financiële middelen zijn vereist.
3. Voor houders van Nederlandse paspoorten zullen wij zoveel mogelijk via onze website advies geven over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur hiervan en de noodzaak voor eventuele visa per specifieke reis. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van de visumdienst.
4. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee Fair2 haar publicaties samenstelt, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.
5. Fair2 is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, van toepassing. Fair2 is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door Fair2 zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
6. De aansprakelijkheid van Fair2 of van derden die door Fair2 zijn ingeschakeld ter uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot 3 maal de reissom. Onder reissom wordt al datgene verstaan dat door Fair2 aan de klant in rekening is gebracht.
7. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering) worden uitgesloten.
8. Fair2 is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
9. Bovenstaande beperkingen gelden niet als de schade is ontstaan door opzet of bewust roekeloos gedrag van Fair2 of indien sprake is van dood of letsel aan de zijde van de klant.

Artikel 11: Klachtentermijnen
1. Klachten dienen door de klant in het betreffende land direct aan de vertegenwoordiger van Fair2 te worden doorgegeven, zodat Fair2 de klacht kan oplossen. Als de klacht na terugkomst in Nederland nog niet is opgelost, dient deze schriftelijk te worden gemeld binnen 30 dagen na voltooiing van de reis.
2. Wanneer de klant niet binnen deze termijnen heeft gehandeld, vervallen de rechten van de klant.
3. Fair2 zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 12: Geschillen
Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de klant zich wenden tot de rechtbank in Arnhem.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Fair2 en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.