Reisvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
1
REISVOORWAARDEN STICHTING FAIR2 EN YARED TOUR & TRAVEL
Inhoud
Artikel 1 - Definities ............................................................................................................................. 2
Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden ............................................................................................ 2
DE BOEKING .......................................................................................................................................... 3
Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst .......................................................................................... 3
INFORMATIE .......................................................................................................................................... 4
Artikel 4 - Informatie door de Organisator ........................................................................................... 4
Artikel 5 - Informatie door de Reiziger ................................................................................................. 5
VOOR DE REIS ...................................................................................................................................... 5
Artikel 6 - Betaling ............................................................................................................................... 5
Artikel 7 - Indeplaatsstelling ................................................................................................................ 6
Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger .................................................................................................. 6
Artikel 9 - Annulering door de Reiziger ................................................................................................ 7
Artikel 10 - Prijswijziging ...................................................................................................................... 7
Artikel 11 - Wijziging door Organisator ................................................................................................ 8
Artikel 12 - Opzegging door de Organisator ........................................................................................ 9
UITVOERING VAN DE REIS .................................................................................................................. 9
Artikel 13 - Verantwoordelijkheid ......................................................................................................... 9
Artikel 14 - Conformiteit & non-conformiteit ......................................................................................... 9
Artikel 15 - Hulp en bijstand .............................................................................................................. 10
AANSPRAKELIJKHEID ........................................................................................................................ 11
Artikel 16 Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen ........................................... 11
VERPLICHTINGEN REIZIGER ............................................................................................................. 11
Artikel 17 - Verplichtingen Reiziger ................................................................................................... 11
OVERIGE BEPALINGEN ...................................................................................................................... 12
Artikel 18 - Klachten .......................................................................................................................... 12
Artikel 19 - Overige bepalingen ......................................................................................................... 13
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
2
Artikel 1 - Definities
Organisator: De handelaar die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper – aanbiedt.
Eveneens wordt als Organisator beschouwd de handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat
uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.
Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en
iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere
toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen
(accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van de Organisator.
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Organisator zich jegens de
Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele
Reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen
werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).
Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de
Organisator overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.
2.2 Gekoppelde reisarrangementen
Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die
onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met de
Organisator zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van
toepassing.
2.3 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande
Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7
Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde
reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen
bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke
partij dekking biedt bij insolventie van de Organisator.
2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
3
DE BOEKING
Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de
Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan
de hand van de door of namens de Organisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van
Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is
opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele
dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2 Vrijblijvend aanbod
Alle offertes en aanbiedingen door de Organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle
gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden
herroepen door de Organisator. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische
ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.
3.3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de
Organisator.
3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de
inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle
omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te
verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger
navraag te doen.
3.5 Bijzondere wensen
Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar
maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere
wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de Organisator aan de Reiziger dat de
voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de
boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de
medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de Organisator als
‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van
de Overeenkomst. De Organisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of
deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in
ieder geval als redelijk gezien. Wijst de Organisator het vereiste af dan komt er geen
Overeenkomst tot stand. Bevestigt de Organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van
bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en
deze zijn bekend, doet de Organisator de Reiziger een nieuw aanbod.
3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking
Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt de Organisator de
ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.
3.8 Bevestiging van de boeking
De Organisator stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet
samen met een (aanbetalings)factuur.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
4
3.9 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te
herroepen.
3.10 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist
zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7
dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in
afwijking van lid 3 [Totstandkoming overeenkomst] van dit artikel de Overeenkomst pas definitief
tot stand na ontvangst van deze verklaring door de Organisator.
3.11 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst
aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere
Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de
reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de
boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht –
met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere
Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding
kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht
die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.
INFORMATIE
Artikel 4 - Informatie door de Organisator
4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Informatie vóór de boeking
Voor het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Organisator het ingevulde
standaardinformatieformulier (Bijlage bij de Richtlijn (EU) 2015/2302) en de overige wettelijk
verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 BW.
4.3 Informatie door de Organisator bij de boeking of onverwijld daarna
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt de Organisator de Reiziger de
Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de
Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten,
visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte
informatie.
4.4 Informatie door de Organisator voor de Reis
Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de
Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande
vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in
voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.
4.5 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke
reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang
hiervan, dient de Reiziger de door de Organisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de
betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
5
De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde
reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van
reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet
of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten,
komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.
4.6 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek
aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de
reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Organisator onverwijld op
de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de
reisbescheiden.
4.7 Informatie over verzekering
De Organisator verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over
de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De
Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming
van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.
Artikel 5 - Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor
de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In
het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit
mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis.
Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van
deelname wordt uitgesloten door de Organisator of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat
geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] verschuldigd.
Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.
5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen
en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende
minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het
aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee
bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het
bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een
medische verklaring nodig is om te mogen reizen.
VOOR DE REIS
Artikel 6 - Betaling
6.1 Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de
aanbetalingsfactuur 15% van de reissom te zijn voldaan met een minimum van € 50 per Reiziger.
Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 15% van de
reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
6
6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn
voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de
Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te
zijn voldaan.
6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is
de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het
openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.
6.4 Incassokosten
De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger
vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de
dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van
betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot € 2500, 10% over de daaropvolgende €
2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.
6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien de Reiziger in verzuim is kan de Organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder
nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na
aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de Organisator het recht
de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de
Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de
daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit
lid laat andere rechten van de Organisator onverlet.
Artikel 7 - Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis
verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van
de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen
kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor
zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets
onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht
van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger - een
nieuw vliegticket wordt geboekt.
7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere
kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.
Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger
8.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan de Organisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst
te wijzigen. De Organisator is hier niet toe gehouden. De Organisator stelt de Reiziger op de
hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn
de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de
oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
7
8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers
Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering.
Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering.
Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] van toepassing.
Artikel 9 - Annulering door de Reiziger
9.1 Annulering
De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging
dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door de Organisator
wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten
Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.
9.2 Annuleringskosten
Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende
bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het
overige deel van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de
vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht
+ 75% van het overige deel van de reissom;
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen
diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de
reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit
werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering
gebracht.
Artikel 10 - Prijswijziging
10.1 Prijswijziging
De Organisator behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane
Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van
prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of
vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan
zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane
Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van
wijzigingen in toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking
kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.
10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de
Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van
de betaalde bedragen. De Organisator stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de
Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
8
Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als
aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te
verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de
Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan
administratiekosten ingehouden.
Artikel 11 - Wijziging door Organisator
11.1 Wijzigingen
De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen
voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op
duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.
11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de Organisator de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor
aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een
alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan
in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van
annuleringskosten.
11.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien de Organisator niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een
overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan de Organisator de Reis op dit
onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst
beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.
11.4 Termijn
Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de
Reiziger aan de Organisator Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de
Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt
de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
11.5 Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de
Reiziger recht op passende prijsverlaging.
11.6 Kennisgeving
Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger onverwijld op de hoogte van:

  • de wijzigingen,
  • de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger de Organisator Schriftelijk in kennis dient te stellen
van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt,
  • het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht
op beëindiging vervalt.
  • indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende
prijsverlaging.
11.7 Terugbetaling betaalde bedragen
Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt en de reiziger geen
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de Organisator alle door of namens de reiziger betaalde
bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
9
Artikel 12 - Opzegging door de Organisator
12.1 Opzegging
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor
de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde
minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de
overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
  • 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
  • 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
  • 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.
b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden.
12.2 Terugbetaling betaalde reissom
In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen onverwijld en
uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor
diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal,
verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
12.3 Beëindiging door toedoen van de Reiziger
Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de
Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke
gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de Organisator het recht de
Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van de Organisator onverlet.
UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 13 - Verantwoordelijkheid
13.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de
Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Organisator zelf of door
een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.
13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden.
Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden
geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.
Artikel 14 - Conformiteit & non-conformiteit
14.1 Conformiteit
De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de
Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de
reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
14.2 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator overeenkomstig artikel 18 [klachten]
onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de
uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
10
14.3 Oplossing door de Organisator
De Organisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De nonconformiteit
behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge
kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van
de betreffende Reisdiensten.
14.4 Oplossing door de Reiziger
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke
termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling
van de uitgaven te verzoeken.
14.5 Alternatieve reis
Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals
overeengekomen, zal de Organisator een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende
kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere
kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet
vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.
14.6 Beëindiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en de
Organisator deze niet binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan
de Reiziger de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de
Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet de Organisator bij beëindiging door de
Reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder
bijkomende kosten.
14.7 Prijsverlaging en schadevergoeding
In geval van beëindiging op grond van het vorige lid [beëindiging aanzienlijke gevolgen] of in het
geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de
Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.
14.8 Voorwaarden prijsverlaging
Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode
waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging
voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.
Artikel 15 - Hulp en bijstand
15.1 Verplichte bijstand
De Organisator verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden
verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke
autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op
afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
15.2 Kosten
De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de
moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
11
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 16 Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
16.1 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt
als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de nonconformiteit
niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
16.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij
de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt
door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.
16.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de Organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook
schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid
in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake
geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de
individuele Reisdiensten.
16.4 Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen,
zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.
16.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft
plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van
aanvang.
16.6 Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde
van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van
luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze
compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van
deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de
door de Organisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze
Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding
uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de Organisator of een door haar
ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.
VERPLICHTINGEN REIZIGER
Artikel 17 - Verplichtingen Reiziger
17.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle
aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van de Organisator en de
Reisdienstverleners op te volgen.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
12
17.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft de
Organisator dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis
of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen
recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van
de Reiziger.
17.3 Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of
schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de
Organisator of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval,
waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op
verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de
veiligheid van de Reizigers en anderen.
17.4 Aansprakelijkheid reiziger
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de
verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De
Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of
derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
17.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van
vertrek te verifiëren.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 18 - Klachten
18.1 Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van de
Organisator en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.
18.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit
onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat
deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is dient de klacht
tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient
de klacht tevens duidelijk bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per
Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch en per e-mail. De Organisator verstuurt de Reiziger een
bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.
18.3 Communicatiekosten
De kosten van de noodzakelijke communicatie met de Organisator komen voor rekening van de
Organisator. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik
te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.
18.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens
de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed
bij de Organisator te zijn ingediend. De Organisator is gehouden binnen een maand na ontvangst
van de klacht gemotiveerd te reageren.
Reisvoorwaarden Stichting Fair2 en Yared Tour & Travel [versie mei 2019]
13
18.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan
van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de
belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na
terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de
omstandigheden van het geval niet redelijk is.
Artikel 19 - Overige bepalingen
19.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken
derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze
Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
19.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of
indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een
geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.
19.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze
komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats
hem biedt indien de Organisator de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de
overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten
niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.
19.4 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

lees verder

Algemene voorwaarden Stichting Fair2

Artikel 1: Inleidende bepalingen van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisdiensten die Fair2 aanbiedt. Hieronder vallen de reizen, de vrijwilligersprojecten, de reis- en vrijwilligersactiviteiten voor bedrijven en alle andere reisdiensten die Fair2 aanbiedt. Reizigers, vrijwilligers en bedrijven worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
Tussen Fair2 en de klant komt een overeenkomst tot stand door aanvaarding van de klant van het aanbod van Fair2 en de aanvaarding van het boekingsformulier van de klant door Fair2. De klant ontvangt hierover een elektronische bevestiging. Deze overeenkomst geldt tot en met de uitvoering van de reis.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. Fair2 zal bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de klant de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
2. Fair2 heeft het recht om bepaalde werkzaamheden aan derden uit te besteden wanneer de uitvoering van eenzelfde kwaliteit is.
3. De klant dient alle benodigde gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor Fair2 om haar diensten op de juiste wijze uit te voeren. Daartoe behoren informatie over hemzelf en de door hem aangemelde overige klanten met betrekking tot lichamelijke en/of geestelijke situaties, over andere relevante - waaronder medische - aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers.
4. Fair2 heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en/of kosten van eventuele extra betrokken dienstverleners. De kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de klant en Fair2 dit overeenkomen.
5. Indien de klant in zijn informatieplicht tekort schiet en/of onjuiste gegevens verstrekt aan Fair2, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor diens eigen rekening. Bovendien is Fair2 bevoegd om de overeenkomst met de klant per direct te ontbinden wanneer de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt.
6. De klant is bekend en gaat akkoord met het feit dat reizen en verblijven in de bestemmingslanden van Fair2, vaak zogenoemde ontwikkelingseconomieën, een zeker risico met zich mee kan brengen; en dat de kwaliteitsstandaarden van voorzieningen vaak lager liggen dan gebruikelijk is in Nederland.

Artikel 4: Reserveringsopdracht
1. De klant kan tot 30 dagen voor de gewenste vertrekdatum een optie boeken bij Fair2. Deze optie blijft 24 uur geldig en wordt automatisch omgezet in een definitieve boeking indien de klant niet tijdig annuleert.
2. De prijs van de optionele boeking blijft hetzelfde zolang deze is gereserveerd en wordt automatisch omgezet naar de definitieve boekingsprijs.
3. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de optionele boeking kunnen alleen op werkdagen en op verzoek van de klant plaatsvinden. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door Fair2 in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook de kosten zijn die vertegenwoordigers van Fair2 moeten maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Artikel 5: Betaling
1. De gepubliceerde bedragen omtrent de diensten van Fair2 gelden per persoon, tenzij anders wordt aangegeven.
2. De aanbetaling van de door Fair2 aangeboden dienst bedraagt 20% van de totale reissom plus de volledige premie van eventuele verzekeringen. De aanbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit kan online gebeuren of via de naar de klant gestuurde acceptgirokaart.
3. Het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen wordt.
4. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient de volledige reissom direct overgemaakt te worden.
5. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geannuleerd. Fair2 heeft in dit geval het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en) conform artikel 5.1. Daarnaast is de klant vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
6. Fair2 berekent na het verzenden van de factuur geen koersverschillen door met betrekking tot de plaatselijke valuta’s in de landen waar Fair2 actief is.

Artikel 6: Garantie
Fair2 is lid van de Vereniging voor Kleine Reisorganisaties (VvKR) en heeft afspraken voor garantiestelling bij STO-reisgarantie. U maakt de aanbetalingen voor de reis over naar Stichting Certo Escrow. Mocht Fair2 failliet gaan, terwijl u nog niet vertrokken bent of nog onderweg naar de bestemming, dan kunt u de volledige betaling of een gedeelte daarvan (indien u reeds vertrokken bent) terug ontvangen.

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Fair2 de klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
• Bij annulering tot de 60e dag (exclusief) voor de vertrekdag: administratiekosten ter hoogte van €45;
• bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
• bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

• bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

• bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
• bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Deelannulering
• Indien een klant uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een 
gezamenlijke reis annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
• Als het resterende gezelschap de reis wenst te maken, doet Fair2 aan de overblijvende klant(en) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode.
• Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle klanten geannuleerd en zijn alle klanten annuleringsgeld verschuldigd. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke klanten nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Artikel 8: Wijzigingen / verlengen door de klant
Kosten bij verlengen of wijzigen van de reis zijn overeenkomstig de op moment van de vraag van de klant geldende tarieven voor de duur van het verblijf en het leveren van de gevraagde diensten. Voor vliegtickets gelden de voorwaarden van de partij waar het vliegticket is geboekt. Bovendien kunnen eventuele extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Opzegging en wijzigingen door Fair2
1. Fair2 heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Fair2 aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Van gewichtige omstandigheden is in ieder geval sprake indien er voor het gebied waar de reis naartoe zal gaan een negatief reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven. De ernst van overige omstandigheden worden door Fair2 beoordeeld.
2. Indien de oorzaak van de opzegging aan Fair2 kan worden toegerekend, valt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Fair2. Indien de oorzaak van de opzegging aan de klant is toe te rekenen, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan Fair2 noch aan de klant is toe te rekenen, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.
3. Fair2 heeft het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen indien het aantal aanmeldingen voor een groepsreis kleiner is dan het vereiste minimumaantal. De klant wordt hier uiterlijk 21 dagen voor vertrek over ingelicht. In samenspraak met de klant wordt gezocht naar een alternatief aanbod.
4. Fair2 behoudt het recht om routes in de betreffende reizen te wijzigen als de gebruikelijke routes onbegaanbaar blijken te zijn.
5. Fair2 behoudt het recht prijzen aan te passen wanneer regelgeving verandert. Dit geldt echter niet als de factuur van de betreffende dienst al is verzonden naar de klant.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in het bezit te zijn van de juiste reizigersdocumenten (paspoort, visum, vaccinatiepaspoort). Fair2 kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze zaken niet of niet tijdig zijn geregeld en hierdoor toegang tot het betreffend land wordt ontzegd en/of extra financiële middelen zijn vereist.
2. Gezien het feit dat informatie omtrent eventuele benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen voor een bepaalde bestemming sterk onderhevig zijn aan wijzigingen, kunnen wij u hierin als Fair2 niet van adviezen voorzien. Wij verwijzen u dan ook graag door naar die organisaties die geautoriseerd zijn om hier informatie over te verstrekken. Fair2 kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze zaken niet of niet tijdig zijn geregeld en hierdoor toegang tot het betreffend land wordt ontzegd en/of extra financiële middelen zijn vereist.
3. Voor houders van Nederlandse paspoorten zullen wij zoveel mogelijk via onze website advies geven over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur hiervan en de noodzaak voor eventuele visa per specifieke reis. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van de visumdienst.
4. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee Fair2 haar publicaties samenstelt, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.
5. Fair2 is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, van toepassing. Fair2 is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door Fair2 zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
6. De aansprakelijkheid van Fair2 of van derden die door Fair2 zijn ingeschakeld ter uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot 3 maal de reissom. Onder reissom wordt al datgene verstaan dat door Fair2 aan de klant in rekening is gebracht.
7. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering) worden uitgesloten.
8. Fair2 is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
9. Bovenstaande beperkingen gelden niet als de schade is ontstaan door opzet of bewust roekeloos gedrag van Fair2 of indien sprake is van dood of letsel aan de zijde van de klant.

Artikel 11: Klachtentermijnen
1. Klachten dienen door de klant in het betreffende land direct aan de vertegenwoordiger van Fair2 te worden doorgegeven, zodat Fair2 de klacht kan oplossen. Als de klacht na terugkomst in Nederland nog niet is opgelost, dient deze schriftelijk te worden gemeld binnen 30 dagen na voltooiing van de reis.
2. Wanneer de klant niet binnen deze termijnen heeft gehandeld, vervallen de rechten van de klant.
3. Fair2 zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 12: Geschillen
Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de klant tot uiterlijk drie maanden na de schriftelijke reactie, genoemd in artikel 11 lid 1, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Fair2 en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem….

lees verder